Available courses

Modül 1 – Bilgi ve İletişim Teknolojisi Kavramları 

Modül 2 – Bilgisayarı Kullanmak ve Dosyaları Yönetmek 

Modül 3 – Kelime İşlemci 

Modül 4 – Hesap Çizelgesi 

Modül 5 – Veritabanı 

Modül 6 – Sunum 

Modül 7 – Web Tarama ve İletişim 

Atatürk Devrimleri, ilkeleri ve Atatürkçü Düşünce sistemi ile Türkiye Cumhuriyeti Tarihi hakkında bilgiler vermek, yakın tarihinde verilen mücadele ile gelinen nokta arasında bir ilişki kurmasını sağlamak.

Atatürk Devrimleri, ilkeleri ve Atatürkçü Düşünce sistemi ile Türkiye Cumhuriyeti Tarihi hakkında bilgiler vermek, yakın tarihinde verilen mücadele ile gelinen nokta arasında bir ilişki kurmasını sağlamak.

Öğrencilere, Türk dilinin yapı özellikleriyle işleyiş düzenini ve zenginliğini kavratarak, onlarda ulusal birliğimizin temel unsuru olan ana dil bilincinin ve sevgisinin uyanmasını sağlamaktır.

Öğrencilere, Türk dilinin yapı özellikleriyle işleyiş düzenini ve zenginliğini kavratarak, onlarda ulusal birliğimizin temel unsuru olan ana dil bilincinin ve sevgisinin uyanmasını sağlamaktır.
Yabancı Dil I dersiyle, öğrencilerin Yabancı Dil I dersinde A1 - A2 seviyede aldıkları İngilizce eğitimini B1 - B2 seviyesine taşımaktır. Temel dilbilgisi ve iletişim becerilerini günlük kullanım diline uyarlayabilecek dinleme, okuma, yazma ve konuşma becerilerini orta düzeyde geliştirmek hedeflenir. Aynı zamanda, öğrencileri İngilizce dilbilgisi ve telaffuzu konusunda geliştirmek, kelime haznelerini genişletmeyi sağlamak amaçlanır. Temel dil becerilerinde(okuma, yazma, dinleme, konuşma) öğrencilerin yeteneklerini geliştirmenin yanı sıra, öğrencilere günlük ve akademik amaçları için gerekli dil becerilerinde yeteneklerini gelişebilme şansı sağlamak hedeflenir

Yabancı Dil II dersiyle, öğrencilerin Yabancı Dil I dersinde A1 - A2 seviyede aldıkları İngilizce eğitimini B1 - B2 seviyesine taşımaktır. Temel dilbilgisi ve iletişim becerilerini günlük kullanım diline uyarlayabilecek dinleme, okuma, yazma ve konuşma becerilerini orta düzeyde geliştirmek hedeflenir. Aynı zamanda, öğrencileri İngilizce dilbilgisi ve telaffuzu konusunda geliştirmek, kelime haznelerini genişletmeyi sağlamak amaçlanır. Temel dil becerilerinde(okuma, yazma, dinleme, konuşma) öğrencilerin yeteneklerini geliştirmenin yanı sıra, öğrencilere günlük ve akademik amaçları için gerekli dil becerilerinde yeteneklerini gelişebilme şansı sağlamak hedeflenir

Dersin Amacı

İş sağlığı ve güvenliğinin dünyadaki ve ülkemizdeki tarihsel gelişimi ve çağdaş iş sağlığı ve güvenliği uygulama ilkeleri konusunda bilgilendirmek. İş sağlığı ve güvenliğinin temel prensiplerini ve güvenlik kültürünün öneminin kavranmasına yardımcı olmak. İstatistiki veriler ve karşılaştırmalarla dünyada ve Türkiye´deki iş sağlığı ve güvenliği durumu hakkında bilgi sahibi olmak.

Dersin Amacı
Sağlık ortamında meslektaşlarına, sağlık ekibinin diğer üyelerine, hastalarına ve hasta yakınlarına  meslek etiğine uygun davranabilecektir

 • Bu modülde meslek hayatınızda karşılaşabileceğiniz etik sorunlar karşısında mantıklı, nesnel ve doğru karar verebilmeniz için gerekli bilgileri bulacaksınız.
 • İnsan ilişkilerinde iyi ya da kötü, doğru ya da yanlış olarak adlandırdığımız değer yargılarını öğreneceksiniz.
 • İnsanların hasta olduklarında bakım gereksinimlerini karşılarken zaman içinde profesyonelce davranmaya başlayacaksınız.
 • Mesleğinizin toplumdaki saygınlığını artırmak için milliyet,din, dil, ırk, renk, yaş, cinsiyet, sosyal ve siyasal ve sosyal durum ayrımı yapmamanız gerekir.
 • Hasta haklarına saygılı olmanız, sizin ve hasta arasındaki hizmet kalitesini artıracaktır.
 • Sizin bu tutumunuz, hastanın değerlerine ve yaşam biçimine en uygun seçimi yapmasında yardımcı olacaktır.

Dersin Bilgi Paketi

Tıbbi terminoloji hakkında genel bilgiler, insan yapısına ilişkin temel tanım ve terimler, yön, düzlem ve hareket bildiren anatomik terimler, hastalıklara ve hastalıkların uluslar arası sınıflandırılması sistemine ait genel bilgiler.

Betonarme prefabrike taşıyıcı sistem  ve  eleman seçimi ,düğüm noktaları ve yapım teknolojisine etki eden nedenlerin öğretilmesi.

Mimari ve kentsel planlamada mekansal ilişkiler,biçimsel örgütlenmeler ve yapılanmalara yönelik bu alanda yapılan çalışmalar ve farklılıkların araştırılması ve yöntemleri.

Fortran ve Turbo Pascal dillerini öğrenerek istenirse diğer programlama dillerine geçiş yapılabilir. Problemleri çözmede programlamadan yararlanmayı kazandırmak

Kentsel Tasarıma yönelik politika ve uygulamaların irdelenmesi amaçlanır

Dersin amacı kaos ve mimarlık arasında nasıl bir ilişki kurulabileceğine dair yeni bakış açıları kazandırmaktır. Dersin üst kavramı olarak ele alınan kaosun geçmişten günümüze gelişimi hakkında bilgi edinmek, disiplinler arasındaki yerini ve önemini kavratabilmek amaçlanmaktadır. Bu bağlamda ders, kaos ve insan arasındaki bağı araştırmak ve bu bağı mekan ölçeğinde tartışabilmeyi hedeflemektedir

Tasarlanmış bir çevrenin birey üzerindeki anlamlarını çözmeye olanak verecek ve fiziksel çevrede istenenle gerçekleştirilen arasındaki çelişkileri ortadan kaldırmak üzere tasarımda kullanılabilecek bir stratejiyi ortaya koyan görsel çevredeki etkileri ölçmek için kullanılan yöntem ve teknikleri irdelemek.

Katı Atıkların Depolama Teknikleri

Toprak dolgu barajlar, baraj tipleri, inşalarına ve gövde tiplerine göre dolgu tipleri. Toprak dolgu barajların projelendirme esasları Barajdan Su Taşması Kriteri. Baraj gövdesinden sızma ve borulanma, sızma ve borulanmayı kontrol edici tedbirler Şevlerin stabilitesi, stabilite tahkik metotları Temel stabilitesi. Kaya dolgu barajlar.

Atıksu oluşumu, akım karakteristiği, atıksu debi hesapları ve

deşarj standartları

Atıksu arıtımında temel işlemler

Izgaralar ve debi ölçümü

Kum tutucular ve yağ tutucular

Ön çökeltim havuzları

Biyolojik atıksu arıtım kinetiği

Aktif çamur metodunun teorisi ve uygulaması

Gaz transferi ve havalandırma

Aktif çamur modifikasyonları ve nütrient

giderimi

Havalandırmalı lagünler ve stabilizasyon

havuzları

Damlatmalı filtreler ve RBC’ler

Arıtma tesisi hidroliği

Çamur yoğunlaştırma

Çamur çürütme (Aerobik ve anaerobik)

Çamur susuzlaştır

Kimya ve madde nedir? Semboller, formüller ve denklemler, gazlar, katılar, kimyasal termodinamik, reaksiyon hızı ve denge, çözeltiler, sulu çözeltilerde denge konusu öğrenciye verilir. Dersin haftalık ders saati 2 ve kredisi 3 tür.

 • Öğrencileri temel toksikoloji ve özel toksikoloji konularında bilgilendirmektir.
 • Bu dersin amacı; biyokimya öğrencilerine temel organik kimya kavramlarını yerleştirmek ve işlevsel gruplar arasındaki ilişkileri kavratabilmek.

Bu dersin amacı biyokimya lisans öğrencilerinin; hücrenin temel kavramlarını öğrenmesini ve hücrenin yapı-işlev mekanizmalarının biyokimya alanlarında kullanılabilirliğini irdeleyebilmesini sağlamaktır.

Biyomoleküllerin kalitatif ve kantitatif analizlerini öğretmektir.

Biyolojik bileşenlerin kimyası, biyolojik fonksiyon ile ilişkilendirilmesi ve organizmada gerçekleşen kimyasal reaksiyonların tümü olarak tanımlanan “metabolizma”, transport sistemleri, gibi konular hakkında bilgi vermek temel amaçtır

Bu ders kapsamında biyoteknoloji üzerine yoğunlaşılacak ve tarım ile ilişkisi üzerinde durulacaktır.

Son yıllarda oldukça ilgi çekici, yeni bir interdisipliner araştırma alanı olan Medikal Biyoteknolojinin fen bilimleri ve yaşam bilimlerindeki uygulamaları ve biyomedikal teknoloji hakkında bilgi verilmesi ders kapsamında hedeflenmiştir.

Bu ders ile öğrencilerimizin mesleki terminolojiyi öğrenmesi, ingilizce dinleme, okuma ve yazma becerilerini geliştirmesi amaçlanmıştır

Gen Manipülasyonu, Temel Teknikler, DNA moleküllerini kesmek ve birleştirmek, Klonlama araçları olarak plazmidler, Klonlama araçları olarak bakteriofajlar ve kozmid vektörler, Klonlama stratejileri,  Rekombinant Seçilim, Rekombinant Tarama, Klonlanan DNA moleküllerinin ekspresyonu, Polimeraz Zincir Reaksiyonu.

 • Canlı organizmalarda yer alan çeşitli kimyasal yapılar ve bunların gerçekleştirdiği kimyasal reaksiyonlar Biyokimya için önemlidir. 
 • Genel kimya ve organik kimya derslerinin devamı olan bu derste biyolojik öneme sahip biyomoleküller ve ilgili kimyasal ve biyolojik reaksiyonların anlatılması amaçlanmıştır

Fizyolojinin öneminin anlaşılması ve öğrencilerin insan vücudunun fizyolojik fonksiyonunu anlayabilmesi için temel kavramların anlatılması temel hedeftir.

1. İnsan fizyolojisi ile ilgili alanların bilimsel temelini detaylı olarak anlayabilme ve kullanabilme 2. Bilgi kaynaklarını tanımlayabilme, veri ve bilgileri kullanabilme, çözümleme ve değerlendirebilme becerisi 3. Bağımsız öğrenme ve yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrayabilme 4. Klinik problemleri kavrama ve çözümlemede bağımsız ve kreatif düşünebilme

Dersin içeriğinde hayvan hücre yapısı, hücre bölünme çeşitleri ve epitel, kan, kas, sinir, bağ gibi dokuların özellikleri hakkında bilgi verilmektedir.

Bu ders, kimyasal ve enstrümantal analizde son gelişmeleri ve çeşitli numuneler için ön işlemleri içermektedir. Ayrıca bu derste, bazı analitik ve enstrümantal tekniklerin uygulamaları verilecektir

Güncel bilimdeki en dinamik alanlardan biri olarak biyoanaorganik kimya; kimya, biyoloji, biyokimya ve tıp arasındaki en önemli doğal bağlantılardan biri olarak yer almaktadır. Metabolizma, gen regülasyonu, solunum, fotosentez ve sinir impulslarının iletimi metal iyonlarına gereksinim gösteren çoğu doğal prosesten sadece birkaçıdır. Yeni sistemler sürekli bir şekilde keşfedilmektedir. Bu ders bu kapsamda, koordinasyon kimyası, spesifik fonksiyonlar için metal iyonlarının özellikleri, biyokimyada ve biyolojik sistemlerde ilgili biyomoleküller ve onların fonksiyonları hakkında gerekli temel bilgiyi sağlamaktadır.

Öğrencilerin, sulu çözeltide oluşan çökelme-çözünme, kompleksleşme ve indirgenme-yükseltgenme dengelerini, bunlara ilişkin hesaplamaları, bu türden tepkimelere dayalı nitel ve nicel analizleri kavramasını, kimi maddeleri tanımasını ve çözeltideki davranışlarını öngörebilmesini sağlamaktır.

Bu dersin ana hedefi analitik kimyada veri analizine ilişkin temel bilgilerin ve uygulamalı kemometrik yaklaşıma bir giriş yapmaktır. Gerçek problemleri çözmede veri analiz programlarının kullanımı üzerinde durulacaktır.

Dersin Çıktıları: 1. İstatistiksel bilgilerin genel özellikleri hakkında iletişim kurabilme becerisi 

2. İstatistiksel verileri değerlendirme becerisi 

3. Bilimsel çalışmaları takip edebilme ve kemometri hakkında bilgileri yorumlayabilme becerisi 

4. Optimizasyon çalışmalarında bir deney tasarım yapabilme becerisi 

5. Son verileri takip edebilme becerisi

Ders kapsamında bağışıklık sisteminin ne olduğu, bağışıklık sistemi elemanı olan hücre ve organların görevleri ve bağışıklık sisteminin çalışma mekanizmaları hakkında bilgilendirilmektedir.

Yumurtanın döllenmesi, zigotun gelişimi (bölünme, embriyonik polarizasyon, embriyonik eksenler, gastrulasyon). Hücresel farklılaşma. Organogenez. Model organizmalarda embriyonik gelişim

Bu derste canlıların maruz kaldığı fiziksel ya da kimyasal etkiler sonucunda genomda meydana gelen toksik etkiler, genotoksik etkileri değerlendirmede kullanılan test sistemleri ve bu test sistemlerindeki kavramlar anlatılacaktır. Ayrıca genotoksisite çalışmaları sonucunda elde edilen verilerin değerlendirilmesi anlatılacaktır. 

Hücrenin temel özelliklerinin moleküler düzeyde incelenmesi, hücrenin membran özellikleri, çekirdek, DNA ve  RNA Sentezi, Protein Sentezi, Hücre sinyal iletimi, temel ve önemli işlevlerin moleküler mekanizmaları. 

Kanserin tabiatı ve risk faktörleri, tümör virüsleri ve kanser, serbest radikaller ve kanser, hücresel onkogenler ve kanser, tümör supresör genler ve kanser, p53 apoptozis ve kanser, pRb ve hücre siklusu kontrolü ve kanser, telomeraz senesens ve kanser, Sinyal sistemleri ve kanser, Angiogenezis ve kanser, Epigenetik değişimler ve kanser, Tümör gelişim kademeleri, hücrenin ölümsüzleşmesi, invazyon ve metastaz, tümör immunolojisi ve immün terapi, kemoterapi ve radyoterapi uygulamaları ve rasyonel tedavi yöntemleri.

Prokaryot ve ökaryot moleküler biyolojisine giriş. Nükleik asitler, DNA replikasyonu, transkripsiyonu, gen regülasyonu ve mekanizmaları, hücresel haberleşme, mutasyonlar, DNA tamir mekanizmaları, Rekombinant DNA teknolojisi, Kanser biyolojisi


Nükleik asitlerin izolasyonu, saflaştırılması, çoğaltılması, hibridizasyonu, spektrofotometrik ve elektroforetik yöntemler, moleküler biyoloji çalışmalarında kullanılan enzimler, klonlama, polimorfizm analizleri, proteinlerin izolasyon, moleküllerin çeşitli kromatografik yöntemlerle ayrılması vb protein tekniklerini kapsamaktadır.

Psikoloji bilim alanındaki kuram ve tekniklerinin, Psikoloji alt alanlarında uygulamasını amaçlayan bir derstir.  Uygulamalı psikoloji hakkında farkındalık geliştirme, güncel kuram ve araştırmalara hakim olma amacını taşır.

Psikoloji biliminin kuram ve tekniklerinin, Psikolojinin alt alanlarında  uygulamasını amaçlayan  Psikoloji biliminin uygulama ve iş pratikleri hakkında farkındalık geliştirme, güncel kuram ve araştırmalara hakim olma.

Bu dersin amacı, öğrencilere farklı psikoterapi kuramlarını, ilkelerini, psikopatoloji ve psikoterapiye yönelik yaklaşımlarını ve tekniklerini tanıtmak ve temel düzeyde farkındalık kazandırmaktır.

Bu dersin sonunda öğrenciler, psikoterapi ve ilişkili kavramları, psikoterapide iyileştirici faktörleri, farklı psikoterapi tekniklerini, psikoterapilerin uygulama alanlarını tanıyacaklar, tanısı bilinen bir vaka için uygulanabilecek psikoterapi tekniklerini ayırt edebilecekler, psikoterapi etkililik çalışmalarını değerlendirebilecekler, psikoterapistin etik sorumluluklarını kavrayacaklardır.

Dersin temel amacı teorik açıdan, öğrencilerin yetişkinlik ve yaşlılık süreci ile ilgili temel kavramları ve yaşamın bu evrelerinde görülen psikopatolojinin özelliklerini öğrenmesi; klinik bakış açısından ise yetişkinlikte ve yaşlılık sürecinde görülen psikopatoloji türlerini tanımaya, değerlendirmeye ve farklı müdahale yöntemlerine yönelik bilgi edinme


 • Karşılaştırmalı psikopatoloji kuramlarını açıklar 
 • Psikopatolojide kullanılan terminolojiyi tanır 
 • Tanımlanmış psikolojik bozuklukların nedenlerini açıklar 
 • Tanımlanmış psikolojik bozuklukların belirtilerini açıklar 
 • Tanımlanmış psikolojik bozuklukların tedavi biçimlerini açıklar

Bu dersin amacı öğrencilerin yaşlılık dönemi psikolojisini, yaşlılık dönemi fiziksel ve sosyal özelliklerini tanımalarını sağlamaktır.

Aile danışmanlığı ile ilgili temel bir anlayış oluşturma ve aile danışmanlığı ile ilgili kuram ve kavramlar hakkında bilgi edinme.

Aile danışmanlığı ile ilgili temel bir anlayış oluşturma ve aile danışmanlığı ile ilgili kuram ve kavramlar hakkında bilgi edinme.

Bu derste, bireylerin kayıp ve ölüm yaşantılarındaki dinamikler, farklı kuramsal yaklaşımlar doğrultusunda ele alınıp; öğrencilere yas danışmanlığı sürecinde kullanacakları yardım etme becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Bu ders öğrenmenin temel özelliklerinin incelenmesini; öğrenme psikolojisinde kullanılan araç ve gereçlerin tanıtılmasını; pekiştirme ve öğrenme kuramlarının incelenmesi; klasik ve edimsel koşullama prosedürlerinin ve uygulamalarının öğretilmesini amaçlar.

Bu ders öğrenmenin temel özelliklerinin incelenmesini; öğrenme psikolojisinde kullanılan araç ve gereçlerin tanıtılmasını; pekiştirme ve öğrenme kuramlarının incelenmesi; klasik ve edimsel koşullama prosedürlerinin ve uygulamalarının öğretilmesini amaçlar.

Bu dersin amacı, genç yetişkinlik, orta yetişkinlik ve yaşlılık dönemlerindeki fiziksel, bilişsel, kişilik, ahlak, duygusal ve sosyal gelişim vb. ve ölüm psikolojisi hakkında ilgili bilgi sağlamaktır.

 • Dersin Amacı: Bir sosyal veya psikolojik sorunu araştırılabilir hale getirerek uygun yöntem ve tekniklerle araştırmak, sonuçlandırmak,raporlamak ve sonuçları uzman ve uzman olmayan okuyucu ve dinleyicilere yazılı ve sözel olarak aktarabilmek için gerekli dal yeterliliklerini ve sosyal yeterliklilikleri kazanmak, Araştırma Yöntemleri I dersinde kazanılan becerilerin başarılı bir şekilde uygulamaya aktarılmasını sağlamak.
 • Dersin Öğrenme Çıktıları: 
 • 1. Verileri literatür taraması sonuçlarına göre eleştirel olarak yorumlar. 
 • 2. Psikolojik değerlendirmeler ve araştırma ve yayınlama ile ilgili etik kuralları uygulama odaklı olarak bilir. 
 • 3. Verileri hipotezlere göre çözümler. 
 • 4. Araştırma sonuçlarının bilimsel ve toplumsal katkısını değerlendirir. 
 • 5. Araştırma düzeneklerini ve sorunlarını bilir. 
 • 6. Seçilen konuya uygun araştırma yöntemini/yöntemlerini eleştirel olarak belirler. 
 • 7. Araştırmanın desenleme hatalarını ve hataların sonuçlara etkisini değerlendirir. 
 • 8. Biçimsel ve içeriksel olarak doğru hipotezler kurar. 
 • 9. Bu ders sonunda öğrenci uygulama odaklı olarak bir ampirik araştırmayı tüm aşamalarıyla mantıksal bir bütünlük içinde tasarlar. 
 • 10. Araştırma sonuçlarını uluslararası standartlara göre yorumlar.
 • Dersin Amacı: Bu dersin amacı öğrencilerin Çıkarımsal istatistik, hipotez testleri, istatistiksel karar verme, tek ve iki değişkenli hipotez testleri, varyans analizi, korelasyon, seçilmiş nonparametrik testler hakkında bilgi sahibi olmalarıdır.
 • Dersin Öğrenme Çıktıları: 
 • 1.Betimsel ve çıkarımsal istatistik arasındaki farkı kavrar. 
 • 2. Çıkarımsal istatistik, hipotez testleri, istatistiksel karar verme, tek ve iki değişkenli hipotez testleri, varyans analizi, korelasyon, seçilmiş nonparametrik testler hakkında bilgi edinir. 
 • 3. Hipotezin nasıl test edileceğini öğrenir. 
 • 4. Hipotez testinin sonuçlarını yorumlar.
 • Dersin Amacı: Psikolojinin temel bir bilim olarak temel çalışma alanlarının giriş düzeyinde tanıtılması. Dersin Öğrenme Çıktıları: 
 • 1. Psikolojinin temel kavramlarını ve kuramlarını anlar.
 • 2. Psikolojinin temel araştırma yöntemlerini kavrar. 
 • 3. Psikolojinin alt alanlarının ve çalışma konularının farkına varır.

Gözlem ve görüşme gerektiren tüm psikoloji alanları için kuramsal ve pratik bilgi vermek. Görüşme teknikleri kullanarak Klinik görüşme yapabilmek.

Gestalt çift terapisi ile ilgili bir anlayış oluşturarak, Gestalt ekolü ile ilgili temel kavramları öğretmek ve çift terapisinde bu kuramdan nasıl yararlanacaklarını kavratmak.

Bu derste merkezi ve çevresel sinir sistemi yapısı, fonksiyonları ve ilgili sinirsel süreçler hakkında bilgi sağlanması amaçlanmıştır. Çeşitli davranışlarla ilişkili beyin yapılarını öğrenmek, farklı beyin yapıları arasındaki ilişkileri tartışmak ve davranışların düzenlemesinde nörotransmiter ve hormonal yapıların mekanizmalarını incelemek amaçlar arasında yer almaktadır.

Aile, aile danışmanlığı ve boşanma süreçleriyle ile ilgili bir anlayış oluşturmak, boşanma süreçleriyle ilgili temel kavramları ve kuramları öğrenmek.

Bu dersin amacı öğrencilere insan ve doğa arasında olan ilişkileri sosyolojik bir perspektiften bakabilme ve sosyal ortamda toplumsal yasaları öğrenme becerilerini geliştirmeyi amaçlamıştır.

 • Sosyolojinin belirli bir alanında gözlem ve araştırma konusu olabilecek birey, grup ve toplulukları tarihsel süreklilik içinde çok değişkenli bir toplumsal yapı ve toplumsal gelişim eğilimleri içinde anlamak ve araştırabilmek için gerekli bilgi, anlama/kavrama ve araştırma temelini oluşturmak.

Dersin amacı felsefe etkinliğinin tarihini ve düşünme biçimini öğretmek, böylece öğrencilerin kavramsal ve tutarlı düşünme becerisini kazanmalarını sağlamaktır.

 • Dersin amacı: İletişim ve propaganda (iletişimin özellikleri, ortamsal ve kültürel özellikler); propaganda türleri ve örnekleri; temel ikna teknikleri; sosyal biliş (sosyal algı), izlenim oluşturma, atıf kuramları, zihinsel kestirme yöntemler; grup yapısı ve dinamiği, grup yapısı ve süreci, liderlik (kavramlaştırma ve modeller), kültür ve benlik, sevgi ve çekicilik, özgeci davranış vb. konularda bilgi sahibi olmak ve sosyal psikolojik düzeyde analiz yapabilme yeteneğinin gelişimine katı sağlamaktır.

sosyal bilimlerinde ki gelişmelerden önemli bir alan oluşturan sosyal psikoloji, toplum gelişime- değişme etkileşimle doğrudan ilişkili olan iletişim bilimlerinin vazgeçilmez bir ilgi alanınını oluşturmaktadır.

geştalt terapi yaklaşımının gelişimi ve temelleri içerir..

Bu ders, psikolojinin temel konuları hakkında, başlıca kuramsal yaklaşımlara ve araştırmalara yer vererek bilgi aktarımını ve incelenen konuyla ilgili araştırma makalelerinin tartışılmasını kapsamaktadır.


Öğrencilere oyun terapisini ve bu alandaki yaklaşımları ve kuramları tanıtmak. Oyun terapisinde kullanılan temel terapist becerilerinin öğrenilmesi. Oyun terapisi uygulamasının esasları Başlıca kuramsal yaklaşımlar Psikodinamik modeller Hümanistik modeller Sistemik modeller Gelişmekte olan modellerin tanıtılması.

Deneysel psikoloji, psikolojiyi bir doğa bilimi olarak kabul eder ve bu yüzden psikoloji araştırmalarında kontrollü laboratuar koşulları altında gerçekleştirilen deneysel çalışmalar aracılığıyla insan ve hayvan davranışların temelinde yatan süreçlerle ilgili hipotezler oluşturur ve bu hipotezleri test eder.  Deneysel psikoloji geniş bir yelpazede yer alan çok çeşitli davranışsal süreçleri inceleyen alt uzmanlık/ilgi/çalışma alanlarına sahiptir. 

Bu dersin amacı öğrencilerin etik ve ahlâk felsefesi; mesleki etik; psikoloji bilim ve uygulamasına ilişkin mesleki etik ilke ve kuralları; mesleki etik ilkelerinin ihlali sonucunda uygulanan süreçleri öğrenmelerini, kavramalarını ve gelecekteki mesleki yaşamlarında uygulamalarını sağlamaktır. 

Dersin temel amacı davranış psikoloji'nin ne olduğu, temel konuları, kavramları, ilgi alanları hakkında bir anlayış oluşturmaktır. Bu amaçla, davranış psikolojinin tarihsel gelişimi, araştırma yöntemleri, duyum ve algı, öğrenme, bellek, motivasyon, gelişim, kişilik kuramları psikopatoloji konularına yer verilecektir.

E/Ö Psikolojisi, birbirinden ayrılması zor olan iki alanın birleşmesinden oluşmaktadır. İlk alan olan endüstri psikolojisinde işleri hangi görevlerin yapılması ve hangi yeteneklere sahip olunması gerektiğine göre tanımlamak; nitelikli adayları tanımlamak, seçmek ve eğitmek; çalışan performansını izlemek, değerlendirmek ve çalışana geri bildirim vermek gibi konulara odaklanılır. İkinci alan olan örgüt psikolojisinde ise çalışanın güdülenmesi, çalışanın iş doyumu ve bağlılığının artırılması, etkili liderle yetiştirmek, değişen müşteri istekleri ve teknoloji doğrultusunda örgütlerin yaşadıkları sorunlara çözüm bulmak gibi konular üzerinde durulur. 

Dersin amacı; üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin akademik ve idari anlamda bilgilenmelerini sağlamaktır. 


Bu ders;

Akademik Danışman,

Başarı ve Başarısızlık Durumu,

Kayıtla İlgili Hususlar, Seçmeli Dersler,

Ders Tanıtım Formu, Merkezi Sınavlar,

Sınavlarda uyulması gereken kurallar gibi akademik konuları ve; 

Bilgi Alma ve Başvuru (Dilekçe)

Öğrenci Bilgi Sistemi

Öğrenci Kulüpleri

Öğrenci-Öğretim Elemanı İlişkileri

Disiplin Yönetmeliği

Muafiyet Sınavı

UZEM gibi idari konuları içerir.

Bu dersin sonunda öğrenci, Türkçe Kompozisyon I dersinde öğrendiği yazılı anlatım teknikleri ve konu planlaması yeteneğini geliştirerek, yazılı ifade edebilme becerisini kazanabilecek ve düşüncelerini temellendirerek bir konu hakkında tutarlı bir bütünlük oluşturabilecektir. Aynı zamanda ders öğrencinin gramer bilgisinin gelişmesine yardımcı olacak ve belli metotlar aracılığıyla düşüncesini daha kolay ifade edebilmesini sağlayacaktır.

Mezopotamya ve Anadolu kültürlerinin mitolojilerini incelemektir.

Tanzimat dönemi hikâye ve romanını tanımak ve önde gelen temsilcilerin eserlerini örneklemek.

Anlam bilgisinin öğretilmesi ve anlam olaylarına dayalı olarak karşılaşılan herhangi bir göstergenin sahip olduğu anlam özelliklerinin ifade edilebilmesini sağlamak.

Öğrencileri roman okumaya teşvik etmek, okudukları romanlar üzerine yazılar yazmalarını sağlamak

Çocuk edebiyatının dünyadaki gelişmesini gösterme, çocuk edebiyatının Türkiye’deki gelişmesini gösterme

Millî Edebiyat dönemi Türk hikâye ve romanı ile Cumhuriyet dönemi şiir ve nesrinin örneklerle incelenmesi.

Anonim Türk Halk Edebiyatı ürünlerini yakından tanıtmak, bu ürünlerin toplum hayatındaki önemini kavratmak.

Servet-i Fünûn dönemi hikaye ve romanını tanımak ve önde gelen temsilcilerinin eserlerini örneklemek


Osmanlı Türkçesinde kullanılan Arapça ve Farsça unsurları öğretmek Osmanlı Türkçesi gramerini öğretmek metin okumalarını geliştirmek, Osmanlı Türkçesiyle yazılı metinlerin okunması ve anlaşılmasını sağlamak

Osmanlı Türkçesinde kullanılan Arapça ve Farsça unsurları öğretmek Osmanlı Türkçesi gramerini öğretmek metin okumalarını geliştirmek, Osmanlı Türkçesiyle yazılı metinlerin okunması ve anlaşılmasını sağlamak

Bitirme tezinin amacı, öğrencilerin lisans eğitimlerinde edindikleri sistematik teori ve araştırma yöntemlerini uygulayarak, tanımlama ve açıklama konusundaki yeteneklerini geliştirme ve gösterme olanağı sağlamak ve uzmanlık gerektiren görevleri bağımsız olarak sürdürmelerini olanaklı kılmaktır.

Türkçenin temel özelliklerini özetleyebilmek

Türkçenin temel bazı gramer kurallarını öğrenerek basit cümleler ve metinler üzerinde çalışabilmek.

Bu dersin amacı, öğrenciye klâsik şerh metodu ile günümüz metin tahlil yöntemlerini tanıtmak ve uygulamalarla klasik Türk şiirini inceleme ve yorumlama tekniklerini kazandırmaktır.

17. yüzyıldan 20. yüzyıl başlarına kadar klasik Türk edebiyatının şiir ve nesir özelliklerini, sanatçılarıyla birlikte tanıtmak.

14. ve 15. yy. da yaşayan Klasik Türk edebiyatı şairlerinin sanat görüşlerini, edebi anlayışlarını, duygu ve düşüncelerini tanımak.

13 ve 14. yy. da yaşayan Klasik Türk edebiyatı şairlerinin sanat görüşleri, edebî anlayışları, duygu ve düşüncelerini tanımak.
Dersin amacı öğrencilere çok kültürlülük, vatandaşlık, etnik ayrım ve toplumsal dışlama gibi çağdaş konuları sunmaktır. İngiltere ve ABD’nin çok kültürlü yapısını ortaya koymak için İkinci Dünya Savaşından bu yana bu tartışmaların gelişimini sunar.
1. Çok kültürlülüğe ilişkin temel kavramları anlayabilir.
2. Bu temel kavramları edebiyat ve kültüre uyarlayabilir.
3. Gündelik hayattaki çatışmaları çok kültürlülük kuramlarıyla karşılaştırır.
4. Sınıf arkadaşlarına yapıcı eleştiride bulunma pratiği kazanır.

1.  Bilimsel araştırma türlerini kavrar.

2.  Dipnot ve kaynakça kurallarını kavrar, uygulayabilir.

3.  Anket çalışmasının aşamalarını kavrar ve uygulayabilir.

4. Araştırma sonuçlarını sunabilir.

1. Yazım kurallarını ve noktalama işaretlerini doğru kullanarak bilimsel bir metin oluşturabilir.

2. Sözlü ve yazılı iletişim becerisi kazanır.

3. Bilimsel bir konuda etkili bir şekilde sunum yapabilir.

4. Not alma ve özet çıkarma yeterliliği kazanır.

1.Ses bilgisi ve ses bilimle ilgili temel kavram ve terimleri tanır. 

2.Ses birimlerle alt ses birimleri betimleyerek aralarındaki farklılıkları gözlemler. 

3.Türkçenin tipik ses özelliklerini açıklar. 

4.Parçalar üstü sesbirimler ve işlevlerini adlandırır.

1.Çağdaş lehçelerinin sınıflandırılmasında kullanılan ölçütleri tanır. 

2.Türk dilinin tarihsel gelişimini ve bu gelişimde Türkmen Türkçesinin yerini ve önemini betimler. 

3.Türk lehçelerinin başlıca ses ve şekil özelliklerini tanır. 

4.Çağdaş Türk Lehçelerinden herhangi birisine ait bir metnin, hangi Türk Lehçesiyle yazıldığını ayırt eder. 

5.Türkmen Türkçesi metinlerini okur ve analiz eder.


Dersin Öğrenme Çıktıları 

1. Arapça kökenli sözcüklerde bulunan asli ve zaid harfleri ayırt eder. 

2. Osmanlıca isimler, fiiller, masdarlar ve edatlar ile ilgili doyurucu bilgi verir.

 3. Farklı yüzyıllara ilişkin seçilen matbu ve el yazısı metinler okur.

TDE SEÇ 2060 Osmanlı Medeniyeti Tarihi

 Prof. Dr. Kenan İNAN

2019–2020 Bahar Yarıyılı

Danışmanlık ve görüşme saatleri: Her Pazartesi 15.30–16.30

Ders Kitabı: Osmanlı Devleti ve Medeniyeti Tarihi, Ed. E.İhsanoğlu, Yazarlar F. Emecen ve diğerleri, İstanbul 2013

______________________________________________________________________________________________________________________________

Gerekli Eserler:

H. İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu Toplum ve Ekonomi.

H. İnalcık, Osmanlı İmparatorluğunun Sosyal ve Ekonomik Tarihi.

F. Emecen ve diğerleri, Osmanlı Devleti ve Medeniyeti Tarihi.

M. Kunt, S. Faruki, H.G. Yurdaydın, A. Ödekan, Osmanlı Devleti 1300-1600.

Ş. Pamuk, Osmanlı İmparatorluğunda Paranın Tarihi.

M. Öz, Osmanlı’da “Çözülme” ve Gelenekçi Yorumcuları.

Y. Ercan, Osmanlı Yönetiminde Gayrimüslimler

İ. Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti Teşkilatına Medhal

İ. Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devletinin Merkez ve Bahriye Teşkilatı

İ. Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilatı

S. Faroqhi, Osmanlı’da Kentler ve Kentliler

P. Kennedy, Büyük Güçlerin Yükseliş ve Çöküşleri

M. Kütükoğlu, 1640 Tarihli Narh Defteri.Bu dersin amacı öğrencilere maliye politikası uygulamaları hakkında genel bilgiler vermek ve ekonomik büyüme ve istikrarın sağlanmasında maliye politikasından nasıl yararlanıldığını açıklamaktır.

Dersin amacı, öğrencilere mesleki yaşam süresince karar vermede kullanılan istatistiksel çıkarsama yöntemlerini öğretmek ve bilimsel düşüncelerini geliştirmelerine yardım etmektir.

Dersi alan bölümler

1. İşletme


Dersin amacı öğrencilerin, örgüt (kurum) içindeki birey ve grup davranışlarını çözümleyebilmesi, örgüt içindeki sosyal etkileşim sürecini ve örgütsel yapıya bağlı dinamikleri açıklayabilmesini ve tartışabilmesini sağlamaktır.

Dersi alan bölümler:

1. Uluslararası Finans ve Bankacılık

2. Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Bölümü


Pazarlamanın tanımı, kapsamı, gelişimi, Modern Pazarlama Yaklaşımı, Pazarlama Çevresi, Stratejik Pazarlama Planlaması, Pazarlama Araştırması gibi Pazarlama disiplininin temel kavram ve unsurlarının öğretilmesini amaçlar.


Dersin amacı davranış bilimlerinin temel kavram ve ilkelerini tanıtmaktır; örgütlerde çalışan bireylerin davranışlarına etkide bulunan süreçleri öğretmektir

Bu dersin amacı, öğrencilerin literatür araştırması yapmasını, literatür yardımıyla konuyla ilgili bir değerlendirmede bulunabilmesini, bir konuda araştırma yapabilmesini, elde edilen verileri analiz edebilmelerini ve sonuçları sınav jürisi huzurunda sunma ve savunmalarını sağlamaktır

1. Öğrenciler bilgiye ulaşma yollarını bilir. 

2. Bilgiyi değrlendirir rapor halinde yazar ve sunar.


Dersi alan bölümler

1. Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret


Sürekli bir gelişim ve değişim içinde olan teknikler ve teknolojiler ışığında, işletmelerin uygulaması gereken uluslararası pazarlama stratejilerinin öğretilmesi.


makro ekonomik terminolojiyi açıklar . makro iktisat teorisinin yapısını anlatır. modern makro iktisat okullarını karşılaştırır.  güncel iktisadi olayları ve makro ekonomik politikaları analiz eder

Dersi alan bölümler

1. Uluslararası Finans ve Bankacılık

2. Bankacılık ve Finans


Hizmet sektörü ve hizmet pazarlamasındaki temel kavram ve konuları belirterek, hizmet pazarlamasının önemini ve gelişmeleri ortaya koymak.


Bölgesel İktisat ile ilgili genel kavramları tanımlayabilecek.

ulusal ve bölgesel kalkınma arasındaki ilişkiyi açıklayabilecek.

Türkiye'de bölgesel dengesizlikleri karşılaştırabilecek.

küreselleşme sürecinde ulusal ve bölgesel kalkınma arasındaki ilişki ve etkileşimleri analiz edebilecek.

küreselleşme sürecinde bölgesel iktisadın geleceğini açıklayabilecek.

Dersi alan bölümler

1. İktisat

2. Maliye

3. Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret

Pazarlamanın  tanımı,  kapsamı,  gelişimi,  Modern Pazarlama  Yaklaşımı,  Pazarlama  Çevresi,  Stratejik Pazarlama  Planlaması,  Pazarlama  Araştırması  gibi Pazarlama disiplininin temel kavram ve unsurlarının öğretilmesini amaçlar.

Dersi alan bölümler

1. İşletme

2. Maliye


Bu dersin amacı öğrencilere pazarlama araştırmaları konusunda teorik ve pratik bilgileri kazandırmak ve pazarlama araştırmalarında kullanılan yöntemler ile pazarlama araştırmalarında kullanılan her bir yöntemin firma faaliyetleri üzerindeki etkilerinin öğretimi.

1. Uluslararası iktisada ve ticarete ilişkin kavramları tanımlar.

2. Uluslararası ticareti kuramsal boyutta açıklar.

3. Uluslararası ticarette uygulamaya ilişkin konuları yorumlar.

4. Uluslararası ticarete ilişkin sorunları tanımlar ve politika önerileri geliştirir.

1. Öğrenciler Bilimsel araştırma önerisi hazırlama sürecini bilir.

2. Çalışmalara uygun araştırma yöntem ve tekniklerini açıklar.

3. İstatistiksel veriler ile elde edilen bulgu ve sonuçları sıralar.

4. Veri toplama tekniklerini bilir

5. Etik standartlar ve yasal sınırlamalar ile ilgili bilgileri anlatır.

6. Bilimsel yazım kurallarına uygun yazılı bir rapor olarak sunar.

Dersin sonunda öğrenci;

1.İktisadi sistem,  ekonomik rejim, strüktür (yapı) ve doktrin kavramlarını anlar ve açıklar.

2.Kapitalist sistemi hazırlayan düşünsel ortamının değerlendirilmesini anlar ve açıklar.

3.Kapitalist Sistemi anlar ve değerlendirmesini yapar.

4.Sosyalist sistemi anlar ve değerlendirmesini yapar.

5.Kapitalist sistemin uygulamadaki yerini anlar ve ülkeler (ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, Japonya) bazında yorumlar.

6.Sosyalist sistemin uygulamadaki yerini anlar ve ülkeler bazında (SSCB, ÇİN, YUGOSLAVYA, MACARİSTAN, KÜBA)

1.İktisadi sistem,  ekonomik rejim, strüktür (yapı) ve doktrin kavramlarını anlar ve açıklar.

2.Kapitalist sistemi hazırlayan düşünsel ortamının değerlendirilmesini anlar ve açıklar.

3.Kapitalist Sistemi anlar ve değerlendirmesini yapar.

4.Sosyalist sistemi anlar ve değerlendirmesini yapar.

5.Kapitalist sistemin uygulamadaki yerini anlar ve ülkeler (ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, Japonya) bazında yorumlar.

6.Sosyalist sistemin uygulamadaki yerini anlar ve ülkeler bazında (SSCB, ÇİN, YUGOSLAVYA, MACARİSTAN, KÜBA)

1. Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler: Kentleşmenin ekonomik boyutlarını açıklar. 

2. Ekonomik sektörlerin kentsel ilişkilerini açıklar 

3. Kentsel faaliyetlerin iktisadi kalkınmaya etkilerini bilir 

4. Küreselleşmenin kentleşme üzerindeki ekonomik etkisini bilir 

5. Kentsel rant teorilerini açıklar. 

6. Kentsel dönüşüm süreçlerinin ekonomik analizini yapar.

           Bu derste öğrencilere sosyal hayatta ve iş ortamında protokolün yeri ve önemini kavratmak, iş dünyasında ve sosyal hayatlarında kullanacakları protokol bilgilerini kazandırmaktır. Bu bilgileri uygun yer ve zamanda iletişim içinde bulunduğu kişi ve kurumlarla çalışırken davranış olarak sergileme ve uygulama becerisini geliştirmek, bu kuralları uygulayan bir sağlık personeline çalıştığı kurumu temsil etme ve diğer çalışanlara örnek olma konusunda yetenek kazandırmak amaçlanmaktadır. 

        Bu dersin sonunda öğrenciler;

1. Protokolün anlam ve önemini açıklar. 

2. İş yaşamında örgütsel hiyerarşi ve protokol kurallarını tanımlar. 

3. İş yaşamını düzenleyen kuralların iş tatminine ve çalışma başarısına etkisini açıklar.

 4. Kurum ve kuruluşlarda uygulanan protokol kurallarını tanımlar. 

5. Yazılı ve sözlü iletişimde uygulanan protokol kurallarını tanımlar. 

6. Protokol türleri, sıradüzenlerini açıklar. 

7. Toplantı ve tören protokolünü açıklar

Dersin amacı temel matematik teknikleri öğretmek, problemlerin analizi için kullanılan matematiksel becerileri geliştirmek, matematiğin diğer alanlarda kullanımına vurgu yapmak, bu amaçla diğer alanlardan çeşitli problemler ve uygulamalardan örnekler incelemektir.

Ders Amacı; Kamu yönetiminin yapısal ve işlevsel boyutlarını, bürokrasi kuramlarını, yönetim kavramı ve unsurlarını anlamak, kontrol ve denetim kavramları, kamu yönetiminde denetim olgusunu ve denetim türlerini bilmektir.

Dersin sonunda öğrenci; 1) Kamu yönetiminin yapısal ve işlevsel boyutunu bilir. 2) Kamu yönetiminde denetimin, önemi, işlevi ve türlerini kavrar. 3) Kamu yönetiminin denetimi alanında denetim organları hakkında bilgi doğrultusunda denetçilik becerisi kazanır.

The main purpose of this course is to acquaint students with basic concepts in conflict analysis and resolution from an international relations perspective, provide a brief review of major theories, examine issues such as conflict, conflict analysis, peacemaking, peacebuilding, and gender in conflict resolution and provide students with a solid theoretical and empirical background on the topic.

Upon completion of this course, the student should:

 • Be familiar with the basic concepts in conflict resolution
 • Be familiar with the different theoretical approaches in the field
 • Analyze and resolve a given conflict

This course seeks to provide students with a general understanding of the European Union Politics since the Union’s establishment back in 1950s. It starts with a history of EU integration through successive signing of treaties which constitutes the basis of EU Law. The course proceeds with review of the institutional setup and how decision making is designed to adopt to each wave of enlargement. The course also concentrates on the history of enlargement processes and the evolution of the European Union’s Enlargement Policy, as well as, its Neighborhood Policy. The course also provide students with a general knowledge of the EU Law and Policies. The course ends with future projections about the EU’s integration (deepening) and enlargement (widening) processes.


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik Danışmanlık ve Oryantasyon Dersi

  Uluslararası hukukun tanımı kapsamı, kaynakları, genel prensipleri, tarihi, hakkında temel bilgiler anlatılacak ve olay incelemeleri yapılarak, öğrencilerin uluslararası hukuk konularında analiz, sentez ve yorum yapabilir seviyeye ulaşmaları sağlanacaktır. 

Anayasa ve Anayasa Hukuku Kavramı, Devlet’in tanımı, Kuvvetler ayrılığı ilkesi, Hükûmet Sistemleri, Demokrasi teorisi, seçim sistemleri, anayasa yargısı konuları; Türk Anayasa tarihi, 1982 Anayasasına göre,Türkiye Cumhuriyetinin nitelikleri, temel hak ve özgürlükler, devletin temel organları ders konuları kapsamında işlenecektir.
Olay ve Anayasa Mahkemesi Kararları incelenmek suretiyle öğrencinin Anayasa Hukuku konusunda sentez ve yorum yapabilir seviyeye erişimi hedeflenmektedir. 

«Yabancılık» unsuru taşıyan durumlarda, kişiler arası hukuk sorunlarında hangi devletin hukukunun uygulanacağını belirleyen hukuk dalı olan «Devletler Özel Hukukunun»  Kanunda Geçen ifadesiyle Milletlerarası Özel Hukuk kurallarının uygulama alanlarının ve tekniklerinin öğretilmesidir.    Öğrencilere Avrupa Birliğinin kuruluş tarihini, gelişim süreci ile günümüzdeki hukuksal yapısını ve Türkiye’nin Ankara Antlaşması ile başlayan Avrupa Birliği adaylığının hukuki sürecini öğrenmelerini sağlamaktır.

    İnsan Hakları Düşüncesinin Tarihi Gelişimi, Uluslararası İnsan Hakları Sözleşmeleri, Protokoller hakkında genel bilgi sunumu - Türkiye’nin güncel İnsan Hakları Hukuku sorunları; İnsan Hakları ve Demokrasi ilişkisi; Türk Anayasalarında İnsan Hakları ve Özgürlükleri ile İlgili Hükümler- Olağanüstü Hal Rejimlerinde Temel Hak ve Hürriyetlerinin Sınırlandırılması - Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin ve Anayasa Mahkemesinin Görevleri, Yetkileri, İnsan Haklarının Ulusal ve Uluslararası Koruma mekanizmaları, dersin konularını oluşturmaktadır.

   Türk Vergi Mezuatına göre tüm vergiler yönünden geçerli olan düzenlemelerin öğrenilmesi, yürürlükte olan vergiler hakkında bilgi sahibi olunması, bu vergilerin nasıl uygulandığı, bu uygulamaların vergi idaresi ve vergi mükelleflerine ne gibi yükümlülükler  getirdiği; yükümlülüklere uyulmaması halinde ne gibi yaptırımlar ile karşılaşılacağı, vergi yükümlülüğünü ortadan kaldıran sebeplerin neler olduğu gibi konular dersin içeriğini oluşturmaktadır.


 • Vadeli işlem ve opsiyon piyasalarının işleyişini öğrenme
 • Türev piyasalar hakkında bilgi sahibi olma
 • Piyasa risk yönetiminde Forward, Opsiyon, Futures ve Swap Stratejilerini öğrenme
 • Denetim sürecinin temel kavramları.
 • Önemlilik kavramı ile finansal tablo denetimi arasındaki ilişkiyi açıklayabilecektir.
 • Finansal tabloların genel denetim sürecinin nasıl işlediğini anlayabilecektir.

 • Finansal piyasalar ve bileşenleri öğrenir. 
 • Finansal sistemin işleyişini anlar.
 • Finansal piyasalarla ilgili uygulamalara hakim olur. 

Öğrencilere giriş düzeyinde mikro ve faktör piyasası bilgilerini vermek ve çeşitli ekonomik yaklaşımları analiz edebilecek yeteneklerini geliştirmektir.

Merkantilizm, fizyokratik okul, klasik okul, liberal klasik okula yöneltilen eleştiriler, Alman tarihçi okulu, milli ekonomi okulu, sosyalist okul, 20. yüzyılın ilk yarısındaki iktisadi düşünce, kurumcu iktisat okulu, Keynesyen iktisat okulu, 20. yüzyılın ikinci yarısındaki iktisadi düşünce, monetarist okul, arz yönlü iktisat, anayasal iktisat okulu gibi iktisadi akımlar incelenmektedir.


Bu dersin amacı, bir ekonometrik model kurulduğunda ortaya çıkabilen spesifikasyon hatalarının test edilmesini ve düzeltilmesini öğretmek ve özel ekonometrik modeller kullanarak iktisadi değişkenler arasındaki ilişkilerin nasıl analiz edileceğini göstermektir.

Dersin asıl amacı öğrencilerin ekonomik büyüme kavramı, ekonomik büyümenin belirleyicileri ve kaynakları üzerindeki bilgilerini geliştirmektir. Bu ders özellikle beşeri sermaye, tasarruf, sermaye birikimi ve üretim arasındaki ilişkileri ortaya koymaktadır.  Ekonomik büyüme modellerini listeler.  Modellerin uygulanabilirliğini açıklar. büyüme modellerini detaylı açıklar 5. Sonuçlara göre politika önerileri oluşturabilir.

 • Finansal piyasalar ve bileşenleri öğrenir. 
 • Finansal sistemin işleyişini anlar.
 • Finansal piyasalarla ilgili uygulamalara hakim olur. 

 Öğrenciler uluslararası finansa ilişkin temel kavramları iktisadi analizde kullanır.  Öğrenciler döviz piyasalarına ilişkin farklı teorik açıklamaları karşılaştırır.  Öğrenciler uluslararası finansal örgütlerle ilgili analiz ve karşılaştırır.

Program öğrencilere bilimsel ekonomi yöntemleri kullandırarak, Avrupa Birliği ile ilgili sorunları analiz edebilip, politika önerileri sunabilme becerilerini kazandırmayı amaçlar.

Uluslararası ekonomik bütünleşmeler, özellikle 20. YY’ın ikinci yarısında, ülkelerin karşılaştıkları sorunlarla mücadele etmelerinin bir yolu olarak görüldüler. Bütünleşme ya da entegrasyon olgusunun hem teorik hem de pratikte çeşitli biçimleri ortaya çıktı. Bunlar arasında Serbest Ticaret Bölgeleri, Gümrük Birlikleri, Ortak Pazarlar, Ekonomik ve Parasal Birlikler sayılabilir. 

Bu derste esas olarak Avrupa’nın iktisadi bütünleşme süreci ve Türkiye'nin bu süreçteki yeri incelenecektir. 

Bu amaçla öncelikle bütünleşme kuramı, bütünleşme biçimleri, taraf ülkelerin ekonomilerine etkileri ve değişik uygulamalar gözden geçirilecektir. AB’nin kısaca tarihsel gelişimi ve gelinen son aşama, Ekonomik ve Parasal Birlik ve kurumlar gözden geçirildikten sonra Türkiye ile AB ilişkileri ve tam üyelik sürecindeki temel iktisadi sorunlar, ortak politikalar, gümrük birliği, yakınlaşma kriterleri gibi konular tartışılarak bütüncül bir fotoğraf ortaya konmaya çalışılacaktır.

            Bu bağlamda ders, hem dünyadaki ekonomik bütünleşmeler hakkında genel bir çerçeve sunacak hem de güncel boyutlarıyla AB-Türkiye ilişkisinin iktisadi analizini olanaklı kılacak araçları kazandıracaktır.

Dersin içeriğini ekonominin prensipleri, piyasalar ve çalışma şekilleri, piyasalar ve refah, kamu sektörü ve ekonomi, firma davranışları, endüstriyel organizasyon, faktör piyasaları ve tüketici tercihleri konuları oluşturur.

 Bazı temel iktisadi kavramları tanımlar.  Makro iktisat teorisinin ilke ve yapısını anlar ve açıklar. İktisadi istikrarsızlığa karşı para ve maliye politikaları vasıtasıyla uygun hükümet politikaları formüle eder.  Güncel iktisadi olayları ve makro ekonomik sorunları analiz eder . Para ve maliye politikalarının etkilerini göstermek amacıyla basit modeller kullanır

Öğrencilerin lisans düzeyinde Para ve Banka konuları anlayabilme ve analiz edebilme yeteneklerini geliştirmektir.

İşletme fonksiyonlarının özelliklerinin incelenmesini içermektedir. 

Kaynak Kitap: M. Şerif ŞİMŞEK ve Adnan ÇELİK, İşletme Bilimine Giriş, Eğitim Yayınevi, Konya

Diğer materyaller: İşletme uygulamalarını içeren ilgili işletmelerin akademik çalışma, broşür, haber ve videoları 

Genel veya özel bir işletmecilik sorununu içeren yazılı bir metnin, bir uzmanın rehberliğinde, belirli bir grup tarafından tartışılarak çözüme kavuşturulmaya çalışılması süreci Örnek Olay (Case Study)  Analizi olarak adlandırılmaktadır.  

Bu ders kapsamında, öğrencilerin daha önce çeşitli derslerde teorik olarak incelediği işletmecilik konularının yaşanmış veya kurgulanmış vaka örnekleri üzerinden incelenmesini içermektedir. 


Dersin amacı, öğrencileri pazarlamanın temel kavramları ile pazarlama yönetimi stratejileri hakkında bilgilendirmek ve söz konusu bilgileri, farklı pazar durumlarında, etkin bir şekilde kullanabilmelerini sağlamaktır.

Dersin amacı, tüketici davranışlarının nasıl ve hangi faktörlerin etkisi altında oluştuğunu ve bu konuda kullanılabilecek stratejileri öğrencilere aktarmaktır.

Dersin Amacı: Öğrencilere gerçek yaşam problemlerini modelleme ve rasyonel ve optimal çözümü metotları sunmalıdır. Sonuçta öğrenciler problemleri anlama, bununla ilgili model kurma ve temel algoritmalarla problemleri çözüp sonuçları yorumlama yeteneğine sahip olabileceklerdir.

Dersin Özeti: Yöneylem araştırmasının tanımı ve tarihçesi problem için model kurma ve formüle etme, doğrusal programlamaya giriş, doğrusal programlama modeli, grafik çözüm metodu, simpleks metodunun cebiri optimal tablonun yorumlanması , simpleks metodunda bozulma durumu, dual simpleks metodu, dualite teorisi, duyarlılık analizi, dual teorinin özellikleri, dualitenin ekonomik izahı, primal- dual ilişkiler, duyarlılık analizinde dualite teorisinin rolü, duyarllık analizinin özellikleri, duyarlılık analizinin uygulanması ve yorumlanması.

Bir süre derse buradan devam edilecek